Focus
KBO Millingen verwerkt persoonsgegevens. In dit privacyprotocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO Millingen.

KBO Millingen streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als KBO Millingen. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacyprotocol geven wij aan hoe KBO Millingen voldoet aan de wetgeving.

 

Van wie verwerkt KBO Millingen persoonsgegevens?
KBO Millingen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden en vrijwilligers van bij KBO Millingen;
Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van KBO Millingen of die in het verleden lid zijn geweest;
Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door KBO Millingen georganiseerde activiteiten en/of acties;
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle onderdelen van KBO Millingen verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. 

 

Waarvoor verwerkt KBO Millingen persoonsgegevens?
Om lid te kunnen worden van KBO Millingen, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en abonnement gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Verwerkt KBO Millingen bijzondere persoonsgegevens?
Nee, KBO Millingen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. KBO Millingen draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

 

Hoe gaat KBO Millingen met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

 

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. 

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

 

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
KBO Millingen wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Cookies e.d. op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO Millingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

 

KBO Millingen verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO Millingen verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Kan ik zien welke gegevens KBO Millingen van mij verwerkt?
Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die KBO Millingen verwerkt. Neem daarvoor contact op met de secretaris. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

 

Moet een fotograaf toestemming vragen om foto's te maken?
Een fotograaf hoeft geen toestemming te vragen om foto's te maken en te publiceren als het om journalistieke doeleinden gaat. Dit is een uitzondering op de AVG regels.

Een persoon die niet gefotografeerd wilt worden kan dit bij de fotograaf kenbaar maken, echter heeft de fotograaf de bevoegdheid om daar geen gehoor aan te geven.

Ook als een persoon bij de fotograaf een beroep doet op de AVG én uitdrukkelijk geen toestemming geeft om een foto te maken en te publiceren, kan de fotograaf de foto gewoon maken en publiceren, mits de foto voor journalistieke doeleinden gebruikt wordt. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KBO Millingen kunt u terecht bij de secretaris of bij de webmaster.

Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is kunt u contact opnemen met de webmaster.