maandag 11 maart 2024

Wij willen u middels deze nieuwsbrief uitnodigen voor de
Algemene Ledenvergadering op maandag 18 maart 2024
In de Duffelt, aanvang 13.30 uur.
Agenda

 1. Opening door de voorzitter en herdenking van de in 2023 overleden leden.
 2. Verslag secretaris.
 3. Verslag penningmeester.
 4. Bevindingen kascontrole commissie.
 5. Verkiezing kascontrole commissie.
 6. PAUZE
 7. Mededelingen van de activiteiten commissie voor 2024
 8. Bestuursverkiezing: aftredend Ida Janssen. Ida is weer herkiesbaar.
 9. Mededeling voorzitter.
 10. Rondvraag
 11. Einde vergadering.

Na de vergadering een paar rondjes BINGO